ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Technix: Technix te (5657EN) Eindhoven aan de Marinus van Meelweg 17 en ingeschreven onder nummer KvK 63810557, alsmede haar nevenvestigingen elders in Nederland. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie door Technix een offerte en/of een opdrachtbevestiging is gericht, aan wie een werknemer(s) ter beschikking wordt gesteld en/of met wie Technix een overeenkomst sluit; Werknemer(s): de persoon die door Technix aan opdrachtgever ter beschikking Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Technix en Opdrachtgever op grond waarvan een Werknemer door Technix aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van de overeengekomen prijs door Opdrachtgever aan Technix.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen van Technix tot detachering, uitzending en/of uit- c.q. inlening van één of meerdere werknemers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Technix anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Technix zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de zorg van een goed opdrachtnemer op zich te nemen. Bij de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de functie of de werkzaamheden die de Werknemer dient uit te voeren. Op eerste verzoek van Technix toont Opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving of de omschrijving van de werkzaamheden overeenkomt met de werkelijk uitgeoefende functie of werkzaamheden. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijk tijden en uren, tenzij bij de Overeenkomst anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Werknemer zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Technix aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Technix worden verstrekt.

ARTIKEL 4. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMER

Technix kiest de aan de opdrachtgever op diens verzoek ter beschikking te stellen werknemer uit op basis van de aan Technix bekende informatie over de werknemer enerzijds en de informatie van de opdrachtgever over de te verrichten werkzaamheden anderzijds. Indien de opdrachtgever van mening is, dat de door Technix aan hem ter beschikking gestelde werknemer niet aan de gestelde vereisten voldoet, is de opdrachtgever gerechtigd om de betreffende werknemer door Technix te laten vervangen door een andere werknemer. De opdrachtgever blijft gehouden de door de weggestuurde werknemer gewerkte uren te vergoeden. De werknemers, die Technix aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, verricht de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever en op de door de opdrachtgever aan te wijzen locatie. De opdrachtgever verplicht zich om de door Technix ter beschikking gestelde werknemers te beschermen tegen gevaren, van welke aard dan ook. Hieronder wordt mede verstaan de inrichting en het onderhoud van de door de opdrachtgever aan de door Technix ter beschikking gestelde werknemers ter beschikking gestelde ruimten en middelen. Onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de deswege door Technix geleden en nog te lijden schade te vergoeden, waaronder gemaakte kosten en gederfde winst, vrijwaart de opdrachtgever Technix van alle vorderingen tot vergoeding van de door de ter beschikking gestelde werknemer of diens erfgenamen geleden schade van welke aard ook, die ontstaan is voor, tijdens, of na de bij of namens de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is te houden.

ARTIKEL 5. PRIJZEN EN BETALING

De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van werknemers door Technix zijn exclusief omzetbelasting, doch inclusief werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen. Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave gelde tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge. Indien na het sluiten van de overeenkomst de lonen, premies van welke aard dan ook belastingen, en / of andere factoren, die het uurtarief van de werknemers mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Technix gerechtigd deze wijziging dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de prijs jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer Alle Huishoudens over de maand oktober, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek vermeerderd met 0,5. De op deze wijze vast te stellen prijs zal nimmer minder bedragen dan de in het voorafgaande jaar geldende prijs.

Indien en voor zover de door Technix aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemers buiten de vastgestelde werktijden werkzaamheden dient te verrichten (overuren), wordt de vergoeding voor die uren in goed onderling overleg vastgesteld. Het minimum van een dergelijke vergoeding bedraagt 125% van het overeengekomen uurtarief voor overwerk tot 24.00 uur. 150% voor overwerk na 24.00 of op zaterdagen en 200% voor overwerk op zon- en feestdagen.

ARTIKEL 6. GOEDE UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT

Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzicht van zijn eigen werknemers is gehouden.

ARTIKEL 7. GARANTIE EN VEILIGHEID

Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Werknemer bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4, inhoudend dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel. Opdrachtgever zal aan Technix en ook aan de Werknemer voor de aanvang van de werkzaamheden door de Werknemer informatie verstrekken over de van de Werknemer verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de hiervoor genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Werknemer. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer lijdt doordat een aan de Werknemer toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. Opdrachtgever zal Technix tegen alle aanspraken terzake vrijwaren. Technix is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Werknemers toebrengen aan Opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Technix voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) van Technix als werkgever van de Werknemer – direct of indirect – voortvloeiend uit schaden en verliezen die Werknemer s toebrengen aan Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden. Technix is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Werknemer s zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Technix voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) van Technix als werkgever van de Werknemer – direct of indirect – voortvloeiende uit verbintenissen die de Werknemer is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of derden.

ARTIKEL 7. CONTRACTDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan: voor een vastgestelde tijd, of; voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen), of; voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt; Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de Overeenkomst eindigt.

ARTIKEL 8. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Technix zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Technix Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Technix daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 9. ONTBINDING

De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door beide Partijen niet tussentijds worden ontbonden, tenzij schriftelijk is overeenkomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan. Bij de Overeenkomst voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalbare periode of een vastgestelde tijd. Indien tussentijdse opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen. Aan het recht van tussentijdse opzegging kunnen een andere termijn en nadere voorwaarden worden verbonden.

ARTIKEL 10. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde termijn of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 7. Elke Overeenkomst kan worden beëindigd door opzegging, indien tussentijdse opzegging is toegestaan. Een Overeenkomst tussen Technix en Opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Technix omstandigheden ter kennis komen die Technix goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Technix Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, wegvalt dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of aan Opdrachtgever surcéance van betaling is verleend; In de genoemde gevallen is Technix tevens bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In de hierboven genoemde gevallen zijn tevens de vorderingen van Technix op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Technix van het genoemde recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van Technix volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING

De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding inzake alle door Technix in het kader van de uitvoering van de Diensten aan de Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie, mits deze vertrouwelijke informatie vóór het verstrekken daarvan door Technix als zodanig is gekwalificeerd en zulks kenbaar is gemaakt aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. CONCURRENTIE

Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Technix, niet toegestaan om bij Technix werkzame of door Technix ter beschikking gestelde werknemers in dienst te nemen of anderszins buiten Technix om werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het in het eerste lid bepaalde geldt tot 12 maanden na de laatste dag, dat de betreffende werknemer door Technix aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht. Bij overtreding van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan Technix een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van € 25.000,– per overtreding, alsmede € 1.000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Technix om volledige schadevergoeding te vorderen. Indien de opdrachtgever de door Technix ter beschikking gestelde werknemers buiten Technix om in dienst wenst te nemen of anderszins werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijke toestemming aan zowel de opdrachtgever als de werknemers van Technix te vragen.

ARTIKEL 13. BETALING

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling via overboeking op een door Technix aan te wijzen bank – of girorekening aan het eind van iedere week of maand, dan wel aan het eind van het project. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt als betalingsconditie een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling wordt het door de opdrachtgever aan Technix verschuldigde bedrag verhoogd met een vertragingsrente van 2% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Wanneer Technix zich genoodzaakt ziet een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.), is Technix gerechtigd tot vergoeding van alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van zijn vordering(en) op de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke werkelijke kosten ook voor rekening van de opdrachtgever komen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Technix en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Technix onmiddellijk opeisbaar zijn. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Technix aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Technix, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Technix in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Technix aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Technix beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Technix of haar ondergeschikten. Technix is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

De overeenkomst kan geschorst worden omwille van overmacht. Indien de Technix omwille van een gebeuren of situatie ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die redelijkerwijze niet voorzien kunnen worden, en die het haar onmogelijk maakt haar verplichtingen onder de overeenkomst verder te vervullen, zal zij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk inlichten. In dit geval zal de overeenkomst geschorst zijn wegens overmacht. Ingeval een situatie van overmacht meer dan 3 maanden aanhoudt, kunnen beide partijen een einde stellen aan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding.

ARTIKEL 17. GESCHILLENBESLECHTING

Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Indien de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, worden geschillen beslecht voor de Rechtbank Oost-Brabant, kamer voor kantonzaken, locatie Eindhoven.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke Overeenkomst tussen Technix en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

What people think about us

commercial job openings